Heeft de MR al zijn bevoegdheden eigenlijk nog wel?

Misschien heeft de MR wel minder bevoegdheden dan het eigen reglement aangeeft.
Wie te maken heeft met een MR die "dwarsligt" doet er in de eerste plaats goed aan om op een constructieve manier aan dat probleem te werken. De serie afleveringen over omgaan met de MR kan daarbij helpen.

Is de zaak echter zo vastgelopen dat er iets geforceerd moet worden, dan biedt artikel 17 uit de Wet op de Medezeggenschap kansen. Misschien heeft de MR wel minder bevoegdheden dan het eigen reglement aangeeft.

De bijzondere bevoegdheden die het bevoegd gezag de raad heeft toegekend (en die niet zelden wat aan de gulle kant zijn) gelden namelijk slechts voor een periode van twee jaar. Na iedere periode van 2 jaar moet weer worden onderhandeld over de toekenning van deze bevoegdheden. Gebeurt dat niet, dan vervallen ze van rechtswege en gelden weer de bevoegdheden van art. 6 t/m 9.


Artikel 17. Geldigheidsduur bijzondere bevoegdheden ingevolge toepassing artikel 15, tweede lid 

1. De geldigheidsduur van bijzondere advies- en instemmingsbevoegdheden die ingevolge de toepassing van artikel 15, tweede lid onderdelen a tot en met d, in het medezeggenschapsreglement zijn opgenomen, bedraagt ten hoogste twee jaren. Zodra de termijn van twee jaren is verstreken, gelden van rechtswege weer de bevoegdheden ingevolge de artikelen 6 tot en met 9. 
2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, kan telkens worden verlengd met ten hoogste twee jaren, indien het bevoegd gezag en ten minste twee derden van het aantal leden van de medezeggenschapsraad daartoe besluiten ten aanzien van alle of een aantal van de in het eerste lid eerste volzin, bedoelde bevoegdheden. 
3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, wordt in een gezamenlijke schriftelijke verklaring van bevoegd gezag en ten minste twee derden van het aantal leden van de medezeggenschapsraad vastgelegd. De verklaring vermeldt de duur van de verlengingsperiode en de bevoegdheden waarop de verlenging betrekking heeft. De verklaring wordt toegevoegd aan het medezeggenschapsreglement. 


blog comments powered by Disqus